دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 

هیات امنا متشکل از آقایان سیفعلی محمد زاده امام جمعه و رئیس هیات امناء 2- آقای دکتر حسن امین لو مشاور ورزیر و نائب رئیس هیات امناء 3- سید سعید کاشانی فرماندار و دبیر هیات امنا دارای 7 نفر عضو هیات مدیره اصلی و دو نفرعلی البدل آقایان دکتر علی اکبر نوروزی بنیس ، اسماعیل ملا محمد علیزاده ، دکتر امین نوروزی ، دکتر نورالدین پور موسی قلی ، حسن خیراله نیا ، محمد تقی خوش فطرت ، سرکار خانم زهرا سلطان عبدالرزاق زاده ، سرکار خانم رقیه نمازی شبستری و حاجی قاسم زرگری شبستری است
یک نفر بازرس اصلی آقای مهندس حسن سلیمی یک نفر بازرس علی البدل آقای محسن مردانه شندی مدیر عامل مجمع آقای حسن آقا خانی پروین می باشد