دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 

تاریخ شروع فعالیت سمت نام ونام خانوادگی ردیف
92/8/15 رئیس شبکه دکتر محسن قادری 1
1382 رییس مجمع خیرین سلامت و هیئت امنا محمد رسول قاضی زاده 2
1382 نایب رئیس عزیزاله طوسی 3
1382 خزانه دار مجید مرادی 4
1382 عضو دکتر مجید دهقان 5
1382 عضو مهندس میر صادق موسوی 6