دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
 

سمت نام ونام خانوادگی ردیف
رئیس مجمع دکتر غلامعلی نظیری 1
مدیر عامل دکتر مهدی نهانی 2
دبیر مجمع داود رفیقی 3
عضو دکتر جمیله حاجی محمدی 4
خزانه دار رضا صدوقی 5
بازرس رضا خطیبی 6
بازرس غلام واصبی 7