پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
 

تاریخ شروع فعالیت سمت نام ونام خانوادگی ردیف
92/8/15 رئیس شبکه دکتر محسن قادری 1
1382 رییس مجمع خیرین سلامت و هیئت امنا محمد رسول قاضی زاده 2
1382 نایب رئیس عزیزاله طوسی 3
1382 خزانه دار مجید مرادی 4
1382 عضو دکتر مجید دهقان 5
1382 عضو مهندس میر صادق موسوی 6